Vedtægter for foreningen   ”Det Maritime Kalvø”


§1. Navn
Foreningens navn er ”Det Maritime Kalvø”, og den har hjemsted i Aabenraa kommune.

§2. Formål
Foreningens formål er primært at synliggøre formatet, omfanget og kvaliteten af skibsbyggeriet på Kalvø. Derudover at fortælle om egnens øvrige maritime såvel som almene aktiviteter igennem tiderne.
Synliggørelsen kan tage form af museale aktiviteter, bygning af og sejlads med historiske bådtyper samt ved konferencer og informationsvirksomhed.
Synliggørelsen skal altid være af høj historisk, håndværksmæssig og faglig kvalitet i øvrigt.
Det er endvidere hensigten at illustrere dagliglivet i 1850-erne.

§3. Medlemskab
Adgang til medlemskab af foreningen har enhver privat eller juridisk person, som kan tilslutte sig foreningens formål. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen med angivelse af telefonnummer og adresse.  Medlemmerne af foreningen  betaler et årligt kontingent. Ved indmeldelse betales fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelse finder sted. Generalforsamlingen kan endvidere bestemme, at der betales et indskud for at blive medlem af foreningen. Størrelsen af såvel kontingent som indskud fastsættes af generalforsamlingen.
Udmeldelse af foreningen sker ved meddelelse til bestyrelsen.

§4. Registrering
Foreningen fører protokol over de enkelte medlemmer og deres adresser.
Meddelelser til medlemmerne kan altid gyldigt gives til den sidst opgivne adresse.

§5. Hæftelse
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser. Medlemmerne hæfter således alene med deres indbetalte kontingent og indskud.

§6. Generalforsamling
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i foreningens anliggender.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel ved brev/e-mail til det enkelte medlem. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned.
Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Senest 8 dage før en generalforsamling skal de fuldstændige forslag, der kommer til behandling, fremlægges til eftersyn hos sekretæren.
Senest 8 dage forud for den ordinære generalforsamling, skal – foruden forslagene – regnskabet og revisionsberetningen ligge til eftersyn for medlemmerne hos sekretæren.

§ 7. Dagsorden
Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent.
  1. Bestyrelsens beretning.
  1. Forelæggelse af  regnskab indeholdende; resultatopgørelse, status og revisionsberetning til godkendelse.
  1. Indkomne forslag fra medlemmer.
  1. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af kontingent og indskud.
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  1. Valg af revisor.
  1. Valg af revisorsuppleant.
  1. Eventuelt

§ 8. Vedtægtsændring
Til ændring af foreningens vedtægter kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Såfremt færre end halvdelen af de stemmeberettigede er mødt, men forslagene vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes til ny generalforsamling, hvor forslagene kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
I øvrigt afgøres alle anliggender på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.

§ 9. Dokumentation
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres protokol, der underskrives af dirigenten.

 § 10. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamling eller bestyrelse har besluttet det, samt når det skriftligt forlanges af 1/3 af medlemmerne. Et sådant forlangende skal indeholde angivelser af de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal inden 14 dage efter forlangendets modtagelse indkalde generalforsamlingen med 8 dages varsel med brev/e-mail med en motiveret dagsorden til hvert enkelt medlem.
Bestemmelserne i paragrafferne 8,9 og 10 gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger.

§11. Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af  5 medlemmer. Hvert lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Hvert ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, ligeledes for en 2-årig periode.

Bestyrelsen  konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Genvalg kan finde sted.
Optræder der vakance, indtræder suppleanten og der foretages valg til den pågældende post ved følgende generalforsamling. På generalforsamlingen vælges en 1. og en 2. suppleant. I tilfælde af vakance indtræder suppleanterne i den nævnte rækkefølge. Suppleanterne vælges for en periode på et år.
Såfremt et bestyrelsesmedlem udebliver fra bestyrelsesmøder, uden afbud 3 på hinanden følgende gange, indkaldes suppleanten som ordinært bestyrelsesmedlem.

§ 12. Ledelse
Bestyrelsen varetager ledelsen af foreningens anliggender under ansvar over for generalforsamlingen.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som formanden finder det fornødent, samt når begrundet krav herom fremsættes af 2 bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formand eller næstformand.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

§13. Tegningsregel
 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura.
Bestyrelsen kan delegere myndighed til personer
 ( medlemmer eller ansatte ), interne udvalg, fraktioner og/eller delforeninger under "Det Maritime Kalvø" i forbindelse med forvaltningen af afgrænsede funktioner under foreningen. Såvel omfanget af den delegerede myndighed som afgrænsning  af de pågældende funktioner præciseres i et særlig dokument.

§14. Regnskab og revision
Foreningens regnskaber revideres af én af generalforsamlingen valgt revisor. Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny i stedet.

§15. Regnskabsperiode
Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december.

§ 16. Opløsning
Foreningens opløsning eller omdannelse skal forelægges en ordinær eller ekstraordinær general-forsamling. Til gyldig beslutning kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
Såfremt færre end halvdelen af de stemmeberettigede er mødt, men forslagene vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes til ny generalforsamling, hvor forslagene kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 17. Formuedisponering ved ophør
I tilfælde af foreningens ophør skal formuen samt øvrige aktiver, udloddes til historisk, maritimt eller andet kulturelt formål efter generalforsamlingens beslutning.

ooooo

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16.maj 2001 på Kalvø. (150 år efter at handelsfregatten ”Calløe” blev søsat som den første nybygning fra agent Jørgen Bruhns skibsværft på Kalvø).

Sidst ændret på den generalforsamlingen d. 26. maj 2010